Privacyverklaring van Kloar Bie Doage

Versie 1.0 – 1 februari 2018

Kloar Bie Doage doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kloar Bie Doage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Kloar Bie Doage zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt over de verwerking van uw gegevens of de uitoefening van uw rechten kan u die stellen via de onderstaande contactgegevens:

Kloar Bie Doage
Begonialaan 95
8531 Hulste
info@kloarbiedoage.be
Telefoon: 0499 10 29 46
Contactpersoon privacy: Bart Boone

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Reserveerde u voor een van onze voorstellingen of een andere activiteit, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Schreef u zich in om op de hoogte gehouden te worden van onze producties en andere activiteiten, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Bent u als vrijwilliger actief bij onze toneelgroep, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Van u wordt verwacht dat u elke wijziging aan de door u verstrekte persoonsgegevens zo snel mogelijk doorgeeft aan Kloar Bie Doage.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

Met elk van die partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Voorbeelden daarvan zijn dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, of het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn we dan ook verplicht die gegevens door te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Kloar Bie Doage bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u ze ons verstrekt heeft of dan op grond van de wet vereist is.

Concreet worden de persoonsgegevens van mensen die reserveren bewaard voor de periode tussen de reservatie en het evenement waarvoor gereserveerd werd. Adressen van wie onze aankondigingen worden bewaard tot u zich uitschrijft of laat weten dat u niet langer onze aankondigingen wilt krijgen. Gegevens van leden worden bewaard tijdens de volledige duurtijd van het lidmaatschap, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dat oplegt, hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Kloar Bie Doage dat rechtvaardigt.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen , waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging privacyverklaring

Kloar Bie Doage kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 februari 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief opgeslagen worden. Stuur ons een e-mail als u die wilt raadplegen.